Nie rovnaké podmienky

Nie rovnaké podmienky pri predaji nehnuteľnosti

Ponuky riešení

– nevysporiadané pozemky : zlúčenie podielov, odpredaj podielov,

– vydržanie nevysporiadaných pozemkov

– vybavenie práva prechodu

– administratívne vybavenie vjazdu na pozemok

– vecné bremeno – ( zriadiť – zrušiť )

– mediátorská činnosť pri nezhode majiteľov pri predaji


Nevysporiadané pozemky, vydržanie
– tu nastala právna zmena s účinnosťou od 05.05.2021, kedy už nestačí osvedčenie od notára o dobromyseľnom vydržaní a užívaní pozemku po dobu 10 rokov a viac.

Vydržanie sa  začína podaním návrhu na príslušnom Okresnom súde, následným zverejnením informácie vyzývajúceho uznesenia o tom, že osoba užívajúca, starajúca sa o pozemok, žiada takéto rozhodnutie.

Osoba zapísaná na liste vlastníctva, dostane do vlastných rúk takúto výzvu zo súdu a má možnosť s k danej veci vyjadriť v stanovenej lehote.

Ak budú námietky majiteľa, majiteľov o nesúhlase odôvodnené, súd návrh na vydržanie zamietne.

Ak nebudú námietky, súd vydá rozhodnutie a vydržacom práve k nehnuteľnosti žiadateľovi, na základe ktorého si môže uplatniť žiadosť o zápis vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.

Vybavenie práva prechodu a prejazdu – v prospech určitej nehnuteľnosti cez cudzí majetok, robíme v spolupráci s naším právnikom.

Administratívne vybavenie vjazdu na pozemok – je potrebné od záujemcu dodať :

  • technická správa
  • situácia umiestnenia stavby vjazdu na podklade z katastrálnej mapy
  • na situácii má byť aj farebne vyznačený obvod vozovky, (koniec asfaltu)
  • kópia listu vlastníctva – postačuje výpis z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk
  • listy vlastníctva a katastrálna mapa nemajú byť staršie ako 3 mesiace, z dôvodu aktuálnosti údajov
  • vzorový priečny a pozdĺžny rez stavby vjazdu, kde bude riešená skladba stavby vjazdu, ktorou bude pripojený vjazd na cestu II. resp. III. triedy.

Následne vypracujeme žiadosť o vybavenie vjazdu na pozemok a pošleme na príslušné úrady.

Vecné bremeno – zriadiť – zrušiť : podľa potreby v prospech určitej nehnuteľnosti alebo k určitej osobe. Túto službu robíme v spolupráci s naším právnikom.

Kontakt

Compare listings

Compare